090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Zaseg motornega vozila s strani policije


Državni zbor je julija 2013 sprejel novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, s katero na novo ureja tudi zaseg avtomobila s strani policije. Zakon se je začel uporabljati 1.9.2013, zaseg vozil pa se je glede na stanje pred uporabo novega predpisa občutno povečal.

23. člen Zakona o pravilih cestnega prometa tako določa, da lahko policist zaseže vozniku vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je hkrati izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1. če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih 2 letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
 • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
 • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
 • prekoračitev dovoljene hitrosti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
 • prekoračitev dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
 • vožnje pod vplivom alkohola,
 • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali
 • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;


2. če se storilce izvršuje kazen oz. sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;


3. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;

4. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;

5. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.


Zaseženo motorno vozilo je potrebno takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje sodbe o prekršku hrani pri policiji. Ob zasegu vozila policija odvzame tudi registrske tablice in jih pošlje upravni enoti, kjer ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa ta vpis izbriše.


Kateri prekršek je hujši prekršek?


Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.


Pravni telefon
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO