090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Predložitev zdravniškega spričevala v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja


Višje sodišče v Celju je v sklepu EPVDp 10/2012 odločilo, da se zavrže predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ker storilec ni priložil tudi zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, kot mu nalaga zakon in o čemer je tudi bil poučen v obrazložitvi sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

V skladu z drugim odstavkom 202.d člena Zakona o prekrških (ZP-1) lahko storilec predlog za vložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja vloži v 15 dneh od pravnomočnosti oz. od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je odločilo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče v sklepu, s katerim je odločilo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, storilca pouči o možnosti vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ter pogojih in roku za vložitev. Nadalje pa tretji odstavek 202.d člena ZP-1 določa, da mora storilec sodišču s predlogom posredovati tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. V skladu s četrtim odstavkom 202.d člena ZP-1 pa se v primeru, če storilec ne predloži zdravniškega spričevala iz tretjega odstavka istega člena, predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrže.

Storilec je neposredno pri sodišču oddal vlogo, v kateri je prosil za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, vendar k svoji vlogi ni priložil nobenega dokazila. Glede na to, da zakon jasno določa obveznost storilca, ki prosi za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, da že k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih in tudi jasno določa posledico, če tega storilec ne stori, je pravilna in zakonita odločitev prvostopenjskega sodišča, da se storilčev predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrže, saj takšno posledico predpisuje četrti odstavek 202.d člena ZP-1. Pri tem velja poudariti tudi, da je storilec o tem, da mora biti predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih bil poučen tudi v obrazložitvi sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja in je tako bil jasno seznanjen s svojimi obveznosti v zvezi s takšno vlogo, pa ni ravnal po danem pravnem pouku.

V zvezi s pritožbenimi navedbami, da se je takoj ob oddaji predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja prijavil na zdravniški pregled pa pritožbeno sodišče poudarja, da iz podatkov, s katerimi je razpolagalo prvostopenjsko sodišče v času izdaje izpodbijanega sklepa ni bil razvidno, da je storilec predpisani zdravniški pregled opravil, oz. da se je nanj pravočasno prijavil, a ga ni mogel pravočasno opraviti. Iz tega lahko sklepamo, da bi sodišče lahko štelo za relevantno, če bi ob vložitvi predloga storilec priložil npr. potrdilo o tem, da je opravil zdravniški pregled in bi pojasnil, da je preiskava še v teku, ter da z zdravniškim spričevalom še ne more razpolagati.

Iz zdravniškega potrdila, ki je na sodišče prve stopnje prispel tri dni po izdaji izpodbijanega sklepa, izhaja, da je storilec opravil kontrolni zdravstveni pregled, vendar rezultatov kontrolnega pregleda sodišču ne morejo posredovati, ker so preiskave še v teku. Tudi to potrdilo tako dokazuje, da storilec k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni priložil nobenega dokazila o opravljenem zdravniškem pregledu po Zakonu o voznikih, prav tako pa se v svojem predlogu ni skliceval na objektivne nezmožnosti za pravočasno opravo takšnega pregleda in predložitev ustreznega potrdila, zaradi česar naknadno predloženega zdravniškega potrdila pritožbeno sodišče ne more upoštevati.


Pravni telefon
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO