090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in izbris kazenskih točk


Vprašanje:


Spoštovani! Sodišče mi je na podlagi 18 kazenskih točk izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zanima me ali lahko na kakršenkoli način preprečim odvzem vozniškega dovoljenja? Ali bi v tem primeru prišel v poštev pogojni odvzem vozniške? Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da mi sodišče odobri pogojni odvzem vozniškega dovoljenja? Pred dvema letoma sem napihal na alkotestu, kjer sem dobil 8 kazenskih točk. Letos pa sem dvakrat zaradi prekoračitve hitrosti na radar dobil še dodatnih 10 kazenskih točk (2x5 KT). Prosim, da malo bolj podrobno razložite postopek v zvezi s pogojnim odvzemom, da vidim ali ima smisel napisati prošnjo. Ali mi lahko vi napišete prošnjo za pogojni odvzem? Kako pa je z izbrisom kazenskih točk? Ali lahko naredim kakšen tečaj varne vožnje ali podobno in se mi točke izbrišejo? Hvala za pravno pomoč


Pravno pojasnilo:


Sodišče sme storilcu prekrška, kateremu je s sklepom izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izvršitev te sankcije odložiti pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od šest mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih in o tem sodišču dostavil dokazilo. Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 300 eurov in stranska sankcija 3 kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko vloži storilec prekrška, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, v 15 dneh od pravnomočnosti oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (23 dni od vročitve) pri sodišču, ki je odločilo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče v sklepu, s katerim je odločilo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, storilca prekrška pouči o možnosti vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ter pogojih in roku za vložitev. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja do odločitve o predlogu.

Storilec prekrška mora sodišču s predlogom posredovati tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Glede na sklep višjega sodišča EPVDp 42/2013, z dne 6.3.2013, zadošča, da predloži dokazilo o prijavi na kontrolni zdravstveni pregled po ZVoz, če storilec iz objektivnih razlogov ne more k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti zdravniškega spričevala.

Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva: 
 • osebnost storilca, 
 • njegovo prejšnje življenje, 
 • njegovo obnašanje po storjenem prekršku, 
 • stopnjo njegove odgovornosti za prekršek, 
 • okoliščine, v katerih je storil prekršek, 

ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih. Za ugotovitev teh okoliščin sodišče lahko razpiše narok, na katerega povabi storilca prekrška. Če storilec na narok ne pride in izostanka ne opraviči, se šteje, da je predlog umaknil. V vabilu na narok je treba storilca poučiti o posledicah neopravičenega izostanka.

V izreku sklepa mora sodišče navesti čas trajanja preizkusne dobe (od 6 do 24 mesecev) in obveznosti po tem zakonu in po zakonu o voznikih, ki jih mora storilec prekrška izpolniti, ter rok za predložitev dokazil o izpolnitvi teh obveznosti. V obrazložitvi sklepa mora sodišče navesti razloge za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in za določitev posameznih obveznosti, ki so naložene storilcu.

Obveznosti iz prejšnjega odstavka sta udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu po zakonu o voznikih. Sodišče določi ustrezen rehabilitacijski program iz 45. člena ZVoz, pri čemer ta program določi na podlagi zdravniškega spričevala in izbira med tremi rehabilitacijskimi programi: edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice ali program zdravljenja po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti. Gre torej za izbiro sodišča (na podlagi zdravniškega spričevala) in ne za izbiro storilca.

V program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru, ko je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

V izreku sklepa sodišče naloži storilcu tudi obveznost, da v roku, ki ni daljši od 15 dni od pravnomočnosti sklepa oziroma prejema pravnomočnega sklepa, predloži dokazilo o vključitvi v ustrezen program.

Zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec vloži pritožbo v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. Pritožba ne zadrži izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši.

Storilcu se v tem primeru iz skupne evidence kazenskih točk izbrišejo kazenske točke v skladu s četrtim odstavkom 207. člena tega zakona.

Z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa o prekršku, s katerim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke. Storilec torej v primeru odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja po preteku preizkusne dobe nima več nobenih kazenskih točk.


Tudi pri nas vam napišemo kvaliteten predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Vaš primer nam čim prej posredujte na #EM#696f646c447574667e67637f69616b697f7f3c607d#EM# ali izpolnite obrazec. Kontaktirali vas bomo in vam uredili vse potrebno za ohranitev vozniškega dovoljenja.


Pravni telefon
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO