090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Osebni stečaj - namen postopka, kdaj pride v poštev, stečajna masa, stroški postopka...


Namen postopka osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja je namenjen poplačilu upnikov iz premoženja stečajnega dolžnika. Upniki naj bi se poplačali hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka. Stečajni dolžnik pa lahko do izdaje sklepa o končanju stečajnega postopka vloži predlog za odpust obveznosti, o katerem pišem v drugem članku. Osebni stečaj je namenjen potrošnikom (fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (zdravnik, kmet, odvetnik, notar...). V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle stečajni upravitelj.

Kdo predlaga in proti komu se lahko vodi postopek osebnega stečaja?

Osebni stečaj lahko predlaga sam prezadolženi dolžnik ali njegovi upniki, ki verjetno izkažejo:

 • svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
 • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca,

Postopek se vodi proti insolventnemu dolžniku (fizična oseba, podjetnik, zasebnik).

Kaj je insolventnost in kakšni so pogoji za osebni stečaj?

Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik trajneje nelikviden:

1. pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik: če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti,

2. pri dolžniku, ki je potrošnik:

 • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali
 • če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.

Katero premoženje se lahko odvzame?

V stečajno maso spadajo:

1. premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega postopka,

2. vse premoženje, doseženo z:
 • unovčenjem stečajne mase,
 • upravljanjem stečajne mase in
 • izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika.

Premoženje posamezne osebe zajema:

1. stvari v njeni lasti,
2. njene terjatve in
3. njene druge premoženjske pravice.

Poleg tega v stečajno maso spadajo tudi:

1. plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku,

2. premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega stečaja.

Prejemki na podlagi plače, nadomestila plače, odškodnine iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih spadajo v stečajno maso razen zneska, ki je enak:

1. če stečajni dolžnik preživlja druge osebe: višini dohodka, določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih mora preživljati po zakonu, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči,

2. v drugih primerih: višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Iz stečajne mase so izvzeti predmeti in prejemki, za katere zakon o izvršbi in zavarovanju v 79. in 101. členu določa, da so izvzeti iz izvršbe.


Stroški stečajnega postopka

Kot so povedali na Okrajnem sodišču v Ljubljani, so začetni stroški osebnega stečaja 1954 evrov, če je upravitelj zavezanec za DDV pa 2332,80 evrov bruto. V kolikor vlagatelj nima sredstev za kritje predujma, lahko vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč na okrožno sodišče. Okrožno sodišče mu lahko odobri brezplačno pravno pomoč v obliki oprostitve plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, če je njegovo preživljanje ogroženo.

Predlog za osebni stečaj vam vložimo tudi pri nas. 
Kontakt: #EM#696f646c447574667e67637f69616b697f7f3c607d#EM# ali preko obrazca

 

Pravno pojasnilo pripravil:
Darjan Pakiž, univ. dipl. prav.
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO