090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Delovno pravo in socialna varnost


Želite pravno svetovanje s področja delovnega prava in socialne varnosti? Ob klicu izberite številko 1.

Ob tej izbiri vam pravni strokovnjaki svetujejo glede naslednjih vprašanj: 

Delovno pravo:

 • zaposlovanje
 • spori iz pogodb o zaposlitvi
 • mobing na delovnem mestu
 • konkurenčna klavzula
 • dolgovi iz naslova plač in regresa
 • disciplinska in odškodninska odgovornost 
 • redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • pogodba o zaposlitvi
 • varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
 • delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
 • inšpekcijsko nadzorstvo
 • vse pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz zaposlitve
 • odpravnina
 • regres
 • dopust
 • pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 • pravica do denarnega nadomestila

Socialna varnost:

 • denarna socialna pomoč
 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • zdravstveno zavarovanje
 • zdravstveno varstvo
 • socialni prejemki in pomoči
 • nadomestilo za invalidnost
 • humanitarna pomoč

Primeri iz prakse


Odpravnina ob delni upokojitvi

Vprašanje:Spoštovani, imam 40 let delovne dobe, star sem 68 let, po poklicu zdravnik. S 1.10.2014 se nameravam delno upokojiti za 1 leto.Delal bom po 4 ure na dan. Kdaj dobim odpravnino in koliko?Pravno pojasnilo:Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Aneks h Kolektivni pogodbi za ...
preberi >>

Odpravnina ob upokojitvi

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh ...
preberi >>

Odpravnina - odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Odpravnina - odpoved pogodbe o zaposlitvi sklenjene za manj kot eno letoV primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali za krajše obdobje od enega leta zakon določa pravico do odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela ...
preberi >>

Nadurno delo, izplačilo nadur, trajanje nadurnega dela

Vprašanje v zvezi z izplačilom nadurObračam se na vas z vprašanjem glede na izplačilo nadur. Zaposlen sem v podjetju XX od leta kot učitelj CPP in učitelj vožnje ter vodenje predpisane dokumentacije v avtošoli. V lanskem letu in tudi v letošnjem letu sem imel kar precej nad ur in sicer v lanskem in letošnjem letu skupaj 355 ur. Od tega so mi v lanskem letu ...
preberi >>

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti s ponudbo noveČe delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Če delavec ...
preberi >>

Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ...
preberi >>

Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Zakon o delovnih razmerjih pozna dve vrsti odpovedi delovnega razmerja, redno in izredno odpoved. Zakon določa tudi razloge na strani delavca in na strani delodajalca, ki morajo biti izpolnjeni za odpoved pogodbe.Redna odpoved pogodbe o zaposlitviČe delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi, lahko to stori kadarkoli in brez ...
preberi >>

Izplačilo plače, odpravnine in regresa po ZDR-1

V nadaljevanju opisujemo izplačilo plače, odpravnine in regresa, ki ga ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Kolektivne in individualne pogodbe lahko določajo drugačen rok, ki pa ne sme biti v škodo delavca.PlačaPlača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. Plača se izplača najkasneje 18 ...
preberi >>

Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe

Vprašanje:Trenutno sem še direktor d.o.o.-ja. v katerem nisem lastnik. Lastniki so se na skupščini odločili, da bodo s 1.3.2014 podjetje v katerem sem direktor pripojili k drugemu njihovemu podjetju. V tem podjetju je druga oseba direktor, meni pa so ponudili, da v tem podjetju vodim samo področno enoto podjetja Sam sem to ponudbo zavrnil, drugega delovnega mesta v tem ...
preberi >>

Sprememba pogodbe o zaposlitvi za nazaj

VPRAŠANJE:Ali je zahteva za spremembo količnika (javni sektor) za nazaj sploh dopustna, saj opravljam dela in naloge v skladu s takrat podpisano pogodbo in aneksi? Kdaj zadeva zastara?PRAVNI NASVET: Sprememba količnika z aneksom k pogodbi o zaposlitvi za nazaj, kakor se predlaga s strani vašega delodajalca načeloma ni ...
preberi >>

Postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi mobinga

Vprašaje:Kako poteka izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi mobinga na delovnem mestu?Pravno pojasnilo:Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za ...
preberi >>

Konkurenčna klavzula in mobing na delovnem mestu

Vprašanje:Delam v podjetju, kjer doživljam določena podtikanja s strani direktorja. To me je pripeljalo tako daleč, da razmišljam o samostojni poti, odprtje podjetja z isto dejavnostjo. V moji delovni pogodbi piše: Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuji račun opravljati del ali sklepati ...
preberi >>

Izplačilo jubilejne nagrade v javnem sektorju

Vprašanje:Stara sem 45 let. Prvič sem se zaposlila 3.12.1990. Od 3.9.1991 pa do leta 1993 sem si pokojninsko in invalidsko zavarovanje (takrat imenovano prostovoljno pokojninsko zavarovanje) plačevala sama in obenem honorarno delala v privat podjetju.  V delovni knjižici imam to obdobje dela zavedeno pod rubrikami »podatki o delovnem razmerju, podatki v ...
preberi >>

Pravica do vdovske pokojnine

Vprašanje:Stara sem 52 let, mož pa je že nekaj let upokojen. V katerih primerih dobim po njegovi smrti vdovsko pokojnino?Pravno pojasnilo:VDOVSKA POKOJNINAGlede vprašanja v zvezi s pridobitvijo vdovske pokojnine po umrlem možu, pa Zakon o ...
preberi >>

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula v pogodbi o zaposlitvi

Vprašanje:Kakšna je razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo? Koliko časa lahko veže konkurenčna klavzula in kakšno nadomestilo mi pripada, če jo upoštevam? Kakšni so pogoji za veljavnost konkurenčne klavzule? Ali je konkurenčna klavzula veljavna v primeru, da v pogodbi ni navedene višine nadomestila? Ali mora biti napisana v pisni ...
preberi >>

Izraba letnega dopusta, porodniškega dopusta in plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin

Vprašanje:Pozdravljeni! Zanima me kako je glede dopusta in sicer v letu 2012 mi je ostalo še 12 (skupaj 20 dni) dni, katere se po zakonu lahko koristi do 30.6.2013. Ker sem bila na bolniški od oktobra 2012 do konec maja 2013 (rizična nosečnost) in sem od začetka junija 2013 na porodniški, nisem mogla izkoristit dopusta 2012. Ali mi ga lahko delodajalec ...
preberi >>

Kot študentka sem zanosila. Sem brez kakršnih koli dohodkov. Ali imam pravico do kakšnega denarnega nadomestila?

Ker v zadnjih treh (3) letih niste bili niti eno (1) leto pokojninsko in invalidsko zavarovani Vam pripada starševski dodatek, ki je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni listRS, št. 110/06 in 62/10). Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva ...
preberi >>

Bistvene novosti upokojevanja po novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Pred navedbo bistvenih novosti glede upokojevanja po novem zakonu pa bi rad še posebej povedal, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kot predlagatelj zakona, izrecno poudarilo, da bodo vsi tisti, ki bodo do konca letošnjega leta, skladno s sedaj veljavnim zakonom (ZPIZ-1), izpolnili minimalne pogoje za upokojitev (kjer se upošteva tako dodana doba za študij in obvezno ...
preberi >>

Izračun pokojninske osnove po ZPIZ-2

Izračun pokojninske osnoveZa izračun pokojninske osnove starostne in predčasne pokojnine se bo v novem zakonu upoštevalo obdobje najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od 1.1.1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša. V prehodnem obdobju se bo obračunsko obdobje za izračun pokojninske osnove podaljševalo postopoma za eno leto na ...
preberi >>

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO