090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Splošni pogoji


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PRAVNI TELEFON


I.SPLOŠNA DOLOČILA


Podjetje Robotix d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica, sprejema naslednje splošne pogoje poslovanja, s katerimi določa pogoje delovanja pravnega telefona, izvedbe pravnega svetovanja, plačila storitev in odgovornosti glede pravnega svetovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, na eni strani podjetja Robotix d.o.o., na drugi strani pa uporabnika storitev, ki jih nudi in opravlja podjetje Robotix d.o.o., ter določajo način, ceno, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake objavljene predstavitve, oglasa in ponudbe podjetja.

Robotix d.o.o., organizira in izvaja telefonsko pravno svetovanje z različnih področij prava, in sicer na način, da uporabnike storitev pravnega telefona neposredno poveže s pravnim svetovalcem za izbrano področje svetovanja. Vsa pravna vprašanja se postavijo neposredno pravnemu svetovalcu, ki pokriva izbrano področje. Vsak telefonski pogovor je zaupne narave. Telefonski pogovor se zaradi zagotavljanje višje kakovosti storitve in za namen dokazovanja morebitne odškodninske odgovornosti snema. Pri tem se družba Robotix d.o.o. in posamezni svetovalci obvezujejo, da bodo v celoti ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in da nobenega podatka ne bodo posredoval tretji osebi.

Ob vseh pravnih vprašanjih, ki so delikatne narave (družinsko pravo,kazensko pravo,odškodninsko pravo) in za katere uporabnik storitve meni, da bi razkritje določenih osebnih podatkov lahko povzročilo nepopravljivo škodo, lahko uporabnik storitve ostane anonimen.

Podjetje Robotix d.o.o., bo skrbelo, za strokovno podkovan kader, ki bo uporabnikom storitve podajal pravne nasvete. 


Storitev »pravni telefon« je namenjena vsem, ki so poslovno sposobni in se strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja, ki so javno objavljeni na spletnem portalu podjetja.

II. INFORMACIJE KI JIH MORA PONUDNIK ZAGOTOVITI NA PODLAGI ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV IN ZAKONA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU


Podatki o sedežu družbe ter osnovni podatki:
Robotix d.o.o.
Lepovče 23, 1310 Ribnica
Matična št.: 6250343000
Davčna št.: SI10371834
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, sklep opr. št. Srg 2012/42602
TRR odprt pri NLB d.d.: SI56 0232 1026 0147 554  

Telefon: 040345881
E-mail: #EM#696f646c447574667e607e6e606868607e3f617a#EM#
Spletna stran: http:// www.pravnitelefon.si


Navedba tehničnih podatkov, ki vodijo do svetovanja:
 1. Postavitev vprašanja pravnemu svetovalcu na komercialni liniji: 090 30 60;
 2. Izbira želenega pravnega področja
 3. Kontakt uporabnika s pravnim svetovalcem;
 4. Plačilo storitve na podlagi minutnega intervala komercialne linij.

III. UPORABA STORITVE PRAVNI TELEFON

Vsak uporabnik storitve pravni telefon in vsak izmed pravnih svetovalcev je dolžan ravnati v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Storitev podjetja Robotix d.o.o., zajema organizacijo in nemoteno delovanje telefonskega pravnega svetovanja, in sicer na način, da uporabnik storitve »pravni telefon«, pokliče komercialno linijo podjetja. Ob vzpostavljenem kontaktu se uporabniku storitve oglasi avtomatski odzivnik, ki uporabniku navede pravna področja in katero številko naj uporabnik pritisne za posamezno pravno področje. Ob izbranem pravnem področju se vzpostavi neposreden kontakt s pravnim svetovalcem, kateremu uporabnik storitve »pravni telefon« zastavi pravno vprašanje.

Telefonsko pravno svetovanje je namenjeno dajanju pravnih informacij in nasvetov strankam z lažjimi pravnimi problemi in ne za zahtevnejše probleme z obširno dokumentacijo, saj že sama narava telefonskega svetovanja ne omogoča svetovanja v nekaterih primerih v katerih je potrebno najprej ugotoviti dejansko stanje in opraviti analizo na podlagi obstoječe dokumentacije.

Pravni nasveti se uporabnikom storitve dajejo na podlagi dejansko podanih informacij, ki jih uporabnik storitve zaupa svetovalcu. V primeru netočnih informacij pravni svetovalec ne mora podati ustreznega pravnega nasveta. Podjetje Robotix d.o.o. opravlja pravne nasvete izključno le po telefonu in po elektronski pošti.

Za morebitne pritožbe uporabnikov storitve smo dosegljivi na telefonski številki 040345881 ali po e-pošti #EM#696f646c447574667e67637f69616b697f7f3c607d#EM#.

IV. CENA in PLAČILO STORITVE »PRAVNI TELEFON«

Ob uporabi stroritve »pravni telefon« se uporabnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje storitev plačati v skladu z navedenimi pogoji.

Plačilo storitve uporabe telefonskega pravnega svetovanja podjetja Robotix d.o.o., se izvaja na podlagi klica na komercialno številko 090 30 60 in znaša iz omrežja MegaTel 1,99 EUR za minuto pogovora. Cene klicev iz drugih omrežij določa vsak operater po svojem ceniku. Zato se pred klicem o dejanskih stroških posvetujte z vašim operaterjem. Klic se začne obračunavati takoj, ko uporabnik pokliče na navedeno komercialno številko in traja do prekinitve klica. Navedena cena minutnega pogovora že vsebuje 22% DDV in plačilo svetovanja. Čas pogovora je zakonsko omejen na 30 minut in se po tem času povezava avtomatsko prekini.

Cena velja za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz ostalih omrežij ceno določa operater klicatelja oziroma uporabnika storitve in nanjo podjetje Robotix d.o.o. nima vpliva. Za cenik klicev iz drugih omrežij povprašajte vašega operaterja. Operater ima pravico cene klicev iz svojega omrežja naknadno spremeniti.

Klic iz predplačniške številke 059 693 953 se obračuna po ceni 1,69 €/min. Cena klica iz različnih omrežij se lahko v skladu z dogovori med posameznimi operaterji poveča za od 0 do približno 10 centov na minuto. Uporabniku je omogočena uporaba predplačniške številke le v primeru, da predhodno nakaže željen znesek ponudniku predplačniške številke. To lahko sporoči tudi na #EM#696f646c447574667e607e6e606868607e3f617a#EM# ali na telefon 040345881. Po nakazilu se uporabniku omogoči cenejši klic na cenejšo številko pravnega telefona 059 693 953, do porabe sredstev. 

V. ODGOVORNOST

Ponudnik stroritve »pravni telefon« si bo na vso moč prizadeval, da bo uporabnikom storitve zagotavljal kvalitetne pravne nasvete, in sicer tako, da bo venomer v kontaktu s pravnimi svetovalci, s katerimi bo sproti reševal morebitne napake in težave delovanja sistema.

Družba Robotix d.o.o. ne odgovarja za morebitne motnje v omrežju oz. morebitno nedosegljivost številke 090 30 60 iz posameznih omrežij. Odgovornost za tovrstne dogodke je na strani operaterja iz katerega klicatelj kliče in na strani operaterja MegaTel, ki zagotavlja nemoteno delovanje storitve "pravni telefon", razen če to odgovornost s svojimi pravili izključujejo.

Uporabniku storitve »pravni telefon« za dokončno rešitev pravnega problema ne odgovarja niti podjetje Robotix d.o.o., niti posamezni pravni svetovalec, ki je podal pravni nasvet. Družba Robotix d.o.o. in pravni svetovalec odgovarjata le za naklepno napačno svetovanje oziroma za malomarno opravljanje svetovanja.

Podjetje Robotix d.o.o., ne odgovarja za pravne nasvete pravnih svetovalcev, zanje je lahko v primeru, da poda neresnične podatke, odgovoren pravni svetovalec.

Razen v primeru hude malomarnosti ali goljufivega namena, izvajalec storitve »pravni telefon« ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno uporabniku storitev. Nikakor ne more, ne izvajalec storitve in ne pravni svetovalec odgovarjati za morebitno napačno interpretacijo pravnega nasveta s strani uporabnika storitve.

Pravni svetovalci uporabnikom storitve »pravni telefon« podajajo pravne nasvete na podlagi telefonsko podanih dejstev, obstoječih dokumentov in drugih relevantnih informacij. V kolikor so informacije, podane s strani uporabnika storitve, napačne ali nepopolne, niti pravni svetovalec ne odgovarja za podan pravni nasvet.

Svetovanje po telefonu in po elektronski pošti je, zaradi načina svetovanja, primerno za lažja, manj zahtevna in bolj splošna pravna vprašanja. Ni pa primerno za zahtevnejša pravna vprašanja iz specifičnih pravnih področij, zahtevnim dejanskim ali pravnim stanjem. Taka vprašanja lahko svetovalci odgovorijo le na splošno, lahko pa tudi zavrnejo nasvet v primeru, da je vprašanje take narave, da nanj ni mogoče podati ustreznega odgovora. Pridržujemo si pravico, da svetovalec odkloni odgovor na vprašanje, če nima ustreznega znanja iz področja, na katerega se nanaša nasvet oz. če oceni, da je vprašanje/dejansko ali pravno stanje prezahtevno za način telefonskega svetovanja ali svetovanja po e-pošti. 

Vsak posamezni pravni svetovalec se zavezuje, da bo v celoti ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in, da nobenega podatka ne bo posredoval tretji osebi. Vsak pogovor s pravnim svetovalcem je zaupne narave in poteka izključno na relaciji uporabnik storitve – pravni svetovalec. V primeru razkritja podatkov odgovarja neposredno izbran pravni svetovalec.

VI. ZAHTEVA ZA POVRNITEV STROŠKOV KLICA


Uporabnik storitve ima pravico do povračila stroškov klica opravljene storitve največ v znesku 1,99 € na minuto trajanja pogovora, kolikor stane klic iz omrežja MegaTel. Dodatne stroške, ki jih zaračuna uporabnikov operater, bremenijo uporabnika. V kolikor uporabnik kliče iz predplačniške številke 059 693 953 ima pravico do povračila stroškovnajveč v znesku 1,69 €/min.

Razlogi, zaradi katerih se uporabniku ugodi zahteva za povračilo stroškov klica so:

- svetovalec klicatelju ni znal ponuditi nobenega pravnega nasveta oziroma odgovora na njegovo vprašanje,
- svetovalec je pri svetovanju ravnal malomarno in stranki ni svetoval s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Uporabnik ni upravičen do povračila stroškov klica zlasti v naslednjih primerih ko:

- svetovalcu ni predstavil natančnega dejanskega stanja, je svetovalca zavedel z neresničnimi ali napačnimi informacijami, svetovalec pa je svetoval na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja,
- je svetovalec delno odgovoril na uporabnikovo vprašanje,
- je uporabnik v posnetem meniju izbral napačno številko in zato dobil svetovalca, ki ni pristojen za področje v zvezi s katerim uporabnik zahteva nasvet,
- je uporabnik zahteval nasvet v zvezi z pravnim vprašanjem, ki ne spada pod pravna področja navedena v splošnih pogojih in na spletni strani,
- je uporabnik pomotoma klical na telefonsko številko Pravnega telefona.

Uporabnik je dolžan posredovati zahtevo za povračilo stroškov klica najkasneje v 8 dneh od opravljenega klica. V zahtevi je potrebno jasno navesti datum in uro klica, trajanje klica, razlog za vložitev zahteve, obrazložitev razloga ter ime svetovalca, ki mu je svetoval po telefonu.

O upravičenosti zahtevka za povračilo zneska telefonskega pravnega svetovanja odloča izključno družba Robotix d.o.o.. Robotix d.o.o. odloči o upravičenosti zahtevka najkasneje v 14 dneh od prejema zahteve uporabnika in ga o tem obvesti.

V primeru upravičenosti zahteve je uporabnik dolžan družbi Robotix d.o.o. predložiti kopijo računa telefonskega operaterja, v kateri je jasno razvidno koliko minut je uporabnik klical na številko družbe Robotix d.o.o.

V primeru upravičenosti zahteve mora družba Robotix d.o.o. nakazati ustrezen znesek na uporabnikov osebni račun najkasneje v roku 30 dni od prejema kopije računa.

VII. UPORABA STORITVE PRAVNI NASVET PO E-POŠTI


1. člen 
Uporaba in sprejem splošnih pogojev

Uporabnik s klikom na gumb Pošlji na podstrani http://www.pravnitelefon.si/pravni-nasveti-po-eposti potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja, da ga le ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

2. člen
Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe

1. Vpis in oddaja podatkov preko strani www.pravnitelefon.si
2. Prejem potrditvene e-pošte s podatki o ceni storitve in navodili za nakazilo zneska (ponudba)
3. Plačilo zneska, ki ustreza ceni storitve (sprejem ponudbe)
4. Po prejemu nasveta ima uporabnik možnost postavitve enega dodatnega podvprašanja v zvezi z zadevo, za katerega se mu odgovor ne obračuna


3. člen 
Nastanek pogodbenega razmerja 

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik sprejme ponudbo s ceno s tem ko plača dogovorjen znesek na transakcijski račun ponudnika storitve Robotix d.o.o.


4. člen
Rok za izvedbo storitve; možnost odstopa od pogodbe

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v dnevu od plačila storitve ali da bo v enakem roku uporabnika zaprosil za dodatne informacije ali ga obvestil, da od sklenjene pogodbe odstopa ter da storitve ne bo opravil. Rok začne teči naslednji dan od dneva plačila storitve. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da ima ponudnik pravico, da od uporabnika zahteva dodatne informacije, pojasnila ali razjasnitve.


5. člen 
Odstop od pogodbe

Ponudnik lahko odstopi od sklenjene pogodbe, ne da bi moral za to navesti razlog, o čemer mora uporabnika obvestiti najkasneje v roku iz prejšnjega člena.

Ker je storitev prilagojena uporabniku in njegovemu konkretnemu primeru oziroma njegovemu konkretnemu pravnemu in/ali življenjskemu položaju, uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe.


6. člen 
Izključitev odgovornosti

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik, in glede na svoje strokovno znanje in izkušnje ter glede na znanje in izkušnje strokovnjakov, s katerimi sodeluje.

Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve pravni nasvet po e-pošti, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve pravni nasvet po e-pošti.


7. člen
Uporaba avtorskega dela

Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, so avtorska dela. Ponudnik dovoljuje, da uporabnik ta avtorska dela prosto uporablja v zasebne in nepridobitne namene. Vsakršna drugačna ali širša uporaba je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika.

Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik avtorska dela, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve pravni nasvet po e-pošti, prosto uporablja in gospodarsko izkorišča in da materialne in druge avtorske pravice na teh delih prosto prenaša na tretje osebe. S plačilom storitve se uporabnik strinja, da se lahko postavljeno vprašanje in odgovor nanj izpostavijo na spletnih straneh in v drugih sredstvih obveščanja. Pri tem je ponudnik dolžan varovati zasebnost, poslovne skrivnosti in druge pravice uporabnika.

8. člen
Osebni podatki, pridobljeni s pravnim nasvetom po e-pošti

Podjetje Robotix d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, ki jih pridobi s pravnimi nasveti po e-pošti ravnalo v skladu s predpisi iz področja varstva osebnih podatkov. S tem, ko uporabnik odda svoje vprašanje in pritisne gumb pošlji se šteje, da se strinja s tem, da lahko podjetje Robotix d.o.o. uporablja njegov elektronski naslov za namen obveščanja uporabnika o pravnih novostih.

VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik storitve »pravni telefon« bo z vsemi pridobljenimi podatki ravnal v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, elektronskih in telefonskih komunikacij ter drugimi veljavnimi predpisi.

VIV. KONČNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati, z dnem objave na spletnem portalu podjetja Robotix d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletnem portalu podjetja Robotix d.o.o.. Spletni naslov podjetja Robotix d.o.o. je : www.pravnitelefon.si.

Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na lokaciji sedeža družbe na naslovu: Lepovče 23, 1310 Ribnica

Podjetje Robotix d.o.o., pravni svetovalci in uporabniki storitve »pravni telefon« se morebitne medsebojne spore zavezujejo reševati na miren način. Če to ni mogoče pa je v primeru spora pristojno sodišče po sedežu podjetja Robotix d.o.o.

 

Splošni pogoji uporabe spletne strani podjetja Robotix d.o.o.

I. Splošne določbe

Podjetje Robotix d.o.o. lahko na svojih spletnih straneh zbrane elektronske naslove obiskovalcev uporabi za namene pošiljanja e-novic. Pri tem se zavezuje, da bo varovalo vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljalo le za interno uporabo in jih ne bo posredovalo drugim fizičnim in pravnim osebam. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, bo podjetje Robotix d.o.o. uporabljalo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje zbranih podatkov.

II. Avtorstvo in jamstvo

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.pravnitelefon.si, so avtorska last podjetja Robotix d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

Elemente teh spletni strani ščitijo zakoni o prepovedi posnemanja blagovne znamke, zaščiti blagovne znamke, nepošteni konkurenci in drugi zakoni, zato jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati, ne deloma in ne v celoti.

Logotipov, grafik, zvoka ali slik ni dovoljeno kopirati ali ponovno prenašati brez izrecnega dovoljenja podjetja Robotix d.o.o.

Podjetje Robotix d.o.o. ne daje nikakršnih zagotovil in jamstev glede točnosti in primernosti informacij, ki jih uporabniki pridobivajo na spletni strani www.pravnitelefon.si ali iz katere koli spletne strani, ki jo ima podjetje Robotix d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira. Informacije, objavljene na spletni strani so tako zgolj informativne in upoštevajo v tistem trenutku veljavno zakonodajo. 

Omejitev jamstva in odgovornosti velja tudi za vse druge dokumente, informacije in podatke, ki jih uporabniki pridobivajo od podjetja Robotix d.o.o.. zunaj spletnih portalov podjetja Robotix d.o.o.

Robotix d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.pravnitelefon.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja Robotix d.o.o. za vse primere izključena. Robotix d.o.o., ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

III. Točnost in nadgradnja

Podjetje Robotix d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani www.pravnitelefon.si pravilni in ažurni, vendar  Robotix d.o.o., niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

IV. Končne določbe

Robotix d.o.o., si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.

Z uporabo spletne strani www.pravnitelefon.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Podjetje Robotix d.o.o., se morebitne medsebojne spore zavezujeje reševati na miren način. Če to ni mogoče pa je v primeru spora pristojno sodišče po sedežu podjetja Robotix d.o.o.

Robotix d.o.o.

PRAVNI
SVETOVALCI

Vinko Berginc
Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO